Infantil

 

Aspectes generals

L'etapa d'educació infantil, la que anomenem pàrvuls, té entitat pròpia, i els seus objectius es basen en la formació integral que ha de permetre als infants superar amb èxit les etapes posteriors, aplicant noves metodologies i amb un equip de mestres il·lusionat i amb un esperit innovador.

Els nens i nenes són els principals protagonistes de la seva educació.

L’aprenentatge és globalitzador, obert i flexible.

A totes les àrees s'afavoreix la possibilitat que el nen/a:
 

 • Observi
 • Manipuli
 • Experimenti
 • Descobreixi
 • Fomenti el seu desig per a aprendre
 • Augmentar la seva autonomia
 • Treballi la seva memòria mecànica i comprensiva.

Principals aspectes que treballem:

El mestre afavoreix les condicions necessàries perquè cada infant pugui desenvolupar les seves capacitats i avançar en el seu procés amb un ritme propi.

Els hàbits són unes pautes de comportament que ajuden als nens/es a estructurar-se, a orientar-se i a formar-se millor. L'adquisició dels diferents hàbits els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l'adquisició dels nous aprenentatges.

El joc és quelcom inseparable a la mateixa naturalesa del nen. És l'activitat per excel·lència de la infància.

La pràctica psicomotriu ofereix a l'infant la possibilitat de fer un procés de maduració psicològica i emocional a través de l'expressió corporal i el moviment.

A P-3 quan arriben a l'escola es fa molta incidència en la creació d’un clima acollidor i relaxat necessari per facilitar la integració dels nenes i les nenes.

Eduquem en la creativitat i en la capacitat d’expressió en les seves diverses formes : treballem el món de l’art a traves de la pintura de Miró ( p4) i Mondrian (P5), el teatre, música…

Activitats i aprenentatges

En destaquem:

Aprenentatge de la lectoescriptura des del respecte a l'evolució de cada nen i nena, amb aules adaptades amb activitats diverses.

Treball per racons de treball on cada nen i cada nena aprèn al seu ritme els llenguatges matemàtic, verbal.

Organitzats en grups reduïts, els nens i nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat.

Treballar per racons ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, planificant activitats d'aprenentatge adaptades als seus coneixements previs.

Racons de joc. Els racons de joc són una de les activitats preferides pels nens/es d'Educació Infantil. Després d'una llarga estona d'activitats dirigides (en aquestes edats es cansen i hem de programar tasques curtes i variar-les sovint) desitgen posar-se a jugar lliurement.

Jugar els és necessari per formar-se i desenvolupar-se. El seus jocs sovint són simbòlics, imitant rols de la vida dels adults.

Coneixement de l'entorn social i natural mitjançant el treball d’un projecte al 3r trimestre i de diferents unitats didàctiques la resta de curs.

Anglès des de P-4 mitjançant el joc .
 

 • Amb una nova metodologia es treballa l'estimulació primerenca.
 • Educació en valors mitjançant contes (cultura religiosa)

Fomentar l'ús de les noves tecnologies (projecte MECIX):

El parvulari està dotat d’una pissarra digital i d’un ordinador a cada aula on es treballa amb gran grup les diferents activitats preparades.

Una hora a la setmana es treballa a l’aula d’ordinadors individualment o en petits grups les activitats de l’Aula virtual de l’escola on hi ha activitats creades per les mateixes mestres.

L'ordinador és, dintre de la nostra pràctica educativa, una bona eina per a adquirir sobretot procediments i actituds, que són (enfront de la tradicional adquisició de conceptes) la nova forma d’enfocar les adquisicions del nen durant l'etapa d'Educació Infantil. Respecte als procediments, l'ordinador és un excel·lent provocador de situacions en el que és necessari que el nen utilitzi estratègies d’exploració, tempteig i selecció, sense oblidar d’important paper que en aquesta activitat mental tenen:
 

 • -L'exercici de la memòria
 • -La percepció i discriminació.

Hem de destacar la incidència de l'ordinador en el desenvolupament de la memòria i altres capacitats cognitives.

També s’educa en el treball en grup mitjançant les webquest.