Mecix

Com escola situada en el barri del Raval de Barcelona i compromesa des de fa anys amb l'atenció a la diversitat tant del propi barri com de l'aula, hem donat un pas més per a dur a terme aquesta tasca, posant en marxa el projecte MECIX (*M*etodologia *E*ducativa *C*omunicació *I*nformació en *X*arxa). Això ha implicat la creació d'una Aula Virtual dins de la pàgina web de l’escola, en règim obert i en format moodle. Aquesta aula virtual, representada per una carpeta, està dividida per etapes i cicles amb activitats recollides de la xarxa, així com creades pel propi professorat.

La temporalitat d’aquest projecte i la seva posada en marxa al 100 %, s’ha establert en una durada de quatre cursos acadèmics que contempla l’aplicació en diverses fases, suposant un reciclatge i implicació del professorat de l’escola, així com de l’equip directiu pel que fa al pla d’inversions i suport a la tasca a desenvolupar

OBJECTIUS

1. Resposta a les inquietuds mostrades per determinats pares sobre el control del contingut dels jocs d’ordinador i internet.

2. Alumnes amb absències prolongades a l’aula per motius de viatges familiars al seu país d’origen.

3. Fomentar l’autoaprenentatge.

4. Proporcionar noves tècniques d’aprenentatge davant de les tradicionals classes magistrals, adaptant-nos a la realitat social-tecnològica (multimèdia), com l’ús de càmeres fotogràfiques digitals, vídeos, DVD’s i pissarres digitals.

5. Fomentar la motivació de l’alumnat.

6. Atendre la diversitat

7. Permet treballar els currículums de les diferents matèries des de qualsevol punt de l’escola via tecnologia inhalàmbrica.

8. Creació d’una videoteca amb recull de vídeos educatius de la xarxa i de creació pròpia.

9. L’ús i coneixement de diferent programari tant privatiu com lliure, com per exemple:

 • Powerpoint
 • Moviemaker
 • Paint
 • Photoeditor
 • Audacity
 • Switch
 • Xnview
 • Openoffice
 • Jclic
 • Hotpotatoes
 • Moodle
 • Real Player
 • Free video converter
 • WordPress
 • Gimp

10. Aconseguir un reciclatge global del professorat pel que fa a les tecnologies de la informació i comunicació, amb l’aprenentatge de l’ús de nous programes i metodologies, com és el cas de les webquest, blocs i la creació d’unitats didàctiques per anar complementant i en aquells casos que s’escaigui, substituir el llibre de text.