Servei Psicopedagògic

Totes les escoles de la Fundació Vedruna compten amb el suport d'un/a psicopedagog/a, que és el responsable del DOIP (Departament d'orientaciói intervenció psicopedagògica).
El servei de psicopedagogia de l'escola vol atendre totes les demandes        relacionades amb el procés d'aprenentatge i amb el benestar psicopedagògic i emocional dels seus alumnes, i està el servei dels diferents àmbits que formen l'escola: alumnes, famílies, professors.
L'objectiu principal és col.laborar en l'atenció i el seguiment de l'alumnat, així com col.laborar també en l'organització del funcionament del centre pel que fa referència a l'atenció a la diversitat.
Per altra banda, a l'escola, cada etapa té el seu DOIP (l'equivalent a les Comissions d'Atenció a la Diversitat).

El DOIP es reuneix  periòdicament per analitzar, entre d'altres temes, el funcionament de totes les mesures d'atenció a la diversitat que es posen en funcionament al centre per atendre millor els alumnes i el seu procés         d'aprenentatge.
Entenem per Atenció a la Diversitat tot allò que l'escola fa per aconseguir millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge de tots els seus alumnes, i en especial, dels que presenten necessitats educatives específiques. Per tant, això implica tot el professorat, en la mesura en què tots estem en recerca constant de noves metodologies a l'aula, per poder arribar millor a tots els alumnes.
L'escola també compta amb l'ajuda de monitors de suport, que col·laboren en l'atenció d'alumnes amb nee.
Mestra d'educació especial infantil: Maite Coronas
Mestres d'educació especial de Primària: Montse Alvarez i Jordi Altés
Professors de suport a Secundària: Carme Miquel.
Monitors de suport a l'Educació Especial:  Joana Font
Aula Acollida:  Jaume Espel
Psicopedagoga de l'escola: Míriam Aguado