Primària

OBJECTIUS

L'objectiu principal és ajudar l'alumnat a assolir una sèrie de Competències Bàsiques instrumentals per desenvolupar les seves capacitats de sociabilitat, afectives, motrius i cognoscitives.

Creiem important el seguiment individualitzat de l'alumne i per això intentem que tot el procés d'aprenentatge segueixi un criteri de flexibilitat respectant d’aquesta manera la personalitat de cadascú.

Per tal d'aconseguir el desenvolupament global del nen i començar a aplicar progressivament la llei educativa ( LOE ), treballarem a partir d’un ventall de recursos i estratègies, especialment:

El sistema educatiu planteja l’aprenentatge de la llengua com a instrument per a la comunicació i per l’adquisició de nous coneixements.

Comunicació oral:

Fomentar l’ordre i la claredat en l’expressió oral aplicant progressivament el vocabulari après i utilitzant estructures més elaborades.

Treballar la comprensió oral per poder interpretar un missatge a partir d’una informació determinada.

Comunicació escrita:

L'escriptura: Continuarem amb la línia de crear textos propis que anirà complementant i enriquint el treball progressiu de l’aprenentatge estructural de la llengua ( ortografia, gramàtica…)

Ortografia: Incidirem en el treball d’ortografia per tal de millorar l’expressió escrita.

La lectura: Motivar l'hàbit i el plaer per la lectura en el nen i nena. La comprensió lectora remet a una capacitat instrumental bàsica que condiciona l’aprenentatge de les diferents àrees curriculars. Seguirem fomentant la biblioteca d’aula utilitzant el sistema d’intercanvi o préstec de llibres,aprofitant també, els serveis que dóna la Biblioteca pública del barri.

Dins dels amplis i variats continguts de l’àrea de Matemàtiques, tindrem molt en compte el raonament lògic en la resolució de problemes tant de forma oral com escrita, el càlcul mental per tal de potenciar les estratègies de càlcul i el treball de conceptes matemàtics i algorismes ( geometria, estimació, mesures…)

Atendre les necessitats i interessos de l'alumne/a dins i fora del grup classe mitjançant els grups flexibles, els grups de suport, grups reduïts pels alumnes d’incorporació tardana, materials complementaris, teatre, jocs…

Fomentar la utilització de les Tecnologies de la informació i de la comunicació com una eina més en el treball dels alumnes a partir d’internet, de l’aula virtual de l’Escola, amb tasques, jocs, i exercicis elaborats per l’equip de mestres com J-Clics, web quests, power points… Utilització de pissarres digitals, vídeo – càmeres, ordinadors, dvd’s, cd’s, càmara fotogràfica digital…

Fomentem en totes les àrees el treball cooperatiu.

Realitzarem un treball interdisciplinari a final de cicle Inicial i Mitjà

Tenim cura de l’educació en l’àmbit de les relacions i comportaments socials dels alumnes que permetrà reforçar l’autoestima i el respecte als altres.

Treballar de forma progressiva tècniques d’estudi al llarg de cicle mitjà i superior de cara al pas a la secundària de la següent forma:

  • 3r i 4t de Primària: Treballar la recerca de “les idees principals” i interpretar i entendre com es fa el resum
  •  5è de Primària: Fer resums i interpretar i entendre l’esquema.
  •  6è de Primària: Dominar el resum, fer esquemes i introduir a final de cicle la realització de mapes conceptuals.

Iniciar-se en tècniques d’estudi ( fer resums, esquemes, idees principals) de cara al pas a la secundària.